Het Paulusfonds

De Stichting Paulusfonds stelt zich ten doel:

  • Het financieren van uiteenlopende projecten binnen de Paulusschool, die niet of niet volledig kunnen worden gefinancierd uit de vaste bijdrage van de overheid en ouders.
  • Het ondersteunen van (buitenschoolse) activiteiten voor leerlingen van de Paulusschool te Abcoude.
  • Verwerving van fondsen voor goede doelen die met name, maar niet uitsluitend, kinderen, maatschappelijke onderwerpen, natuur en milieu ondersteunen.

Ondersteunde activiteiten, projecten en goede doelen

De projecten kunnen betrekking hebben op het schoolgebouw, IT-middelen, het aanschaffen van duurzame gebruiksgoederen en culturele activiteiten. In de afgelopen jaren heeft het Paulusfonds al meerdere projecten kunnen financieren zoals het podium, de geluid- en lichtinstallatie, krukken en stoelen voor in de gang en zaal, bibliotheekkasten, bibliotheekboeken, speeltoestellen, multimediale apparatuur, aankleding van gangen en lokalen en de aanschaf van techniekkasten. Het project voor het lopende schooljaar wordt in de regel in september vastgesteld.

De activiteiten, veelal georganiseerd door de Activiteiten Commissie en docenten, lopen uiteen van het versieren van de school bij feestdagen en bijzondere gebeurtenissen, schoolreisjes, muziek en handvaardigheid, tot excursies en voorstellingen voor alle groepen van de school.

De afgelopen jaren is steeds de helft van de opbrengsten uit de fondsenwervings-actieweek besteed aan een goed doel. Ondersteunde organisaties zijn o.a. Stichting Semmy (t.b.v. onderzoek naar hersenstamkanker), De Merenhof (wonen met begeleiding voor jongeren met een lichamelijke beperking in combinatie met een ontwikkelingsachterstand) en de Stichting Jarige Job.

Baten

De baten van het Paulusfonds bestaan uit de reguliere schoolbijdrage van ouders, giften van ouders en instanties, en opbrengsten van speciaal daartoe georganiseerde fondsenwervingsacties.

Het fonds int de gelden voor de ouderbijdrage middels een jaarlijkse campagne. Naast een uiteenzetting van de reguliere kosten, worden de ouders dan ook geïnformeerd over een project (of projecten) welke dat schooljaar zal worden gefinancierd. Ouders kunnen naast het basisbedrag ook een extra bijdrage doen. De bijdrage is uiteraard niet verplicht; het gaat om een vrijwillige bijdrage.

ANBI

Sinds een aantal jaren is de Stichting Paulusfonds door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Ouders en instanties kunnen daarom gebruik maken van fiscaal voordeel bij hun schenkingen. De voorwaarden hiervoor vindt u bij de jaarlijkse brief over de ouderbijdrage, en op de website van de Belastingdienst.

De Stichting Paulusfonds staat bij de Kamer van Koophandel geregistreerd (RSIN 8124.05.079).

Bestuur

Het Paulusfonds heeft een bestuur bestaande uit een aantal van minimaal 3 en maximaal 5 natuurlijke personen waarin de Activiteiten Commissie, Fondsenwervingscommissie en Medezeggenschapsraad  direct of indirect vertegenwoordigd zijn. Momenteel zijn er 4 leden, te weten Roderick van der Haagen (voorzitter), Rebecca Massonet (penningmeester), Jeroen Wijker (secretaris) en Chris Meijerink (bestuurslid & voorzitter Fondsenwervingscommissie).

De jaarverslagen en overige stukken worden gecontroleerd door de kascommissie, welke momenteel bestaat uit Niels Tromp en Nico Oostenrijk. De kascommissie controleert jaarlijks de begroting en boekhouding. De jaarverslagen worden voorafgaand aan de voor alle ouders toegankelijke jaarvergadering rondgestuurd via SocialSchools tezamen met de uitnodiging voor de jaarvergadering.

Geen van de bestuursleden of leden van de kascommissie ontvangt een vergoeding, in welke vorm dan ook, voor de werkzaamheden ten behoeve van het Paulusfonds.

copyright ┬ę Paulusschool Abcoude

Paulusschool is een school van Kalisto