Wat wil JIJ leren

Iedere keer als we het zeggen worden we daar blij van. Afgelopen jaar zijn we binnen onze stichting Kalisto-Boeiend Basisonderwijs bezig geweest met de profilering van de scholen. Daarbij werd ons de vraag gesteld waar wij als Paulusschool nu precies voor staan en wat ons onderscheidt van andere scholen? Een boeiend proces, met team, ouders en kinderen en uiteindelijk komt er dan zo iets moois uit als Wat wil JIJ leren ?

We zijn al enige jaren bezig met het traject Taak op Maat, daarnaast zijn we sinds afgelopen jaar bezig met ontwerpend en ontdekkend leren en richten we ons steeds meer op het eigenaarschap van kinderen. Immers, wanneer een leerling in staat is zelf verantwoordelijkheid te nemen voor zijn leren, dan kan hij of zij blijven leren. Dat is essentieel in onze kennissamenleving. Daarom waren we heel blij dat we Taak op Maat, ontdekkend en ontwerpend leren en eigenaarschap in Wat wil JIJ leren ? tot uitdrukking kunnen brengen.

Taak Op Maat (TOM)

Alle scholen hebben een aanbod voor kinderen die extra begeleiding nodig hebben. De meeste scholen hebben inmiddels ook een aanbod voor kinderen die extra uitdaging nodig hebben, de meer- of hoogbegaafde kinderen. Met de ontwikkeling naar Taak op Maat is de Paulusschool een vrij unieke weg ingeslagen. Met Taak op Maat wordt extra uitdaging geboden, niet alleen aan de kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong, maar aan alle kinderen.

Wat willen wij met Taak op Maat ?

• Alle kinderen naast hun reguliere werk een extra uitdaging bieden;

• de kinderen eigen keuzes leren maken voor gebieden waar ze zich verder in willen ontwikkelen;

• de kinderen eigen keuzes leren maken voor de manier waarop ze zich in de gekozen taak verdiepen;

• de kinderen daarmee meer verantwoordelijkheid geven voor hun eigen leerproces.

Taak op Maat start in groep 2. Door middel van individuele gesprekken wordt met elk kind bekeken waar het extra in wil oefenen of waar het meer over wil weten. Daarvoor wordt met het kind een plan opgesteld, dat vervolgens wordt uitgevoerd. Gestreefd wordt naar afwisseling in gekozen onderwerpen, in manier van uitwerking, in individueel en samenwerkend leren. Zodra de verplichte weektaak is afgerond kan aan Taak op Maat worden gewerkt. Daarnaast worden er ook speciale tijden voor gereserveerd. Het gaat altijd om “leertijd”. De invulling en uitvoering van de taken is niet vrijblijvend. Elk kind moet verantwoording afleggen voor de voortgang en het eindresultaat, b.v. door een presentatie te geven voor de hele groep. Per leerjaar is er ook een aanbod van vaardigheden. Leerlingen moeten bijvoorbeeld als verwerking een muurkrant maken, een werkstuk of een PowerPoint presentatie.

Elke groep heeft de beschikking over materialen die gebruikt kunnen worden of die speciaal voor Taak op Maat zijn aangeschaft. De kinderen kunnen ook zelf bronnen zoeken. Daarnaast gaat iedere groep een keer op excursie en wordt gekeken of kinderen kunnen deelnemen aan b.v. techniektoernooien. “Meervoudige Intelligentie” is een belangrijk begrip bij Taak op Maat. Het betekent dat elk kind van nature een eigen voorkeur heeft hoe het dingen leert. Daarvan gebruik maken kan een doel van Taak op Maat zijn. Het kan ook zijn dat juist gestimuleerd wordt andere “intelligenties” in te zetten als afwisseling en voor verdere ontplooiing. De resultaten van Taak op Maat worden enkele keren per jaar aan de leerkrachten van alle groepen getoond. Dat gebeurt in maart ook aan de kinderen zelfs en aan de ouders.

Social Schools

Paulus Portaal